شهریه

برای دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی، هزینه ارائه درخواست ۵۰۰ فرانک سوئیس می‌باشد. همچنین هزینه‌ای به میزان ۴۵۰۰ فرانک سوئیس بابت هزینه‌های انجام امور اداری و صدور پذیرش و همچنین ۶۰۰۰ فرانک سوئیس بابت سپرده (قابل بازپرداخت پس از اتمام تحصیل)، دریافت می‌گردد.

هزینه مدرسه شبانه‌روزی ما ۸۷۵۰۰ فرانک سوئیس برای یک سال کامل و ۵۵۰۰۰ فرانک سوئیس برای نصف سال است. هزینه امتحانات بطور جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود.

جزئیات مربوط به هزینه مدرسه شبانه‌روزی را در این لینک بیابید.