فعالیت‌های خیرخواهانه

دانش‌آموزان، کارکنان و والدین تلاش می‌کنند تا از طریق مشارکت در برنامه‌های انسان‌دوستانه مدرسه لمان، تغییر مثبتی در زندگی افراد فقیر و آسیب‌پذیر ایجاد نمایند.

مدارس سوئیس

دانش‌آموزان دبیرستانی نقش فعالی در اجرای برنامه‌های خیرخواهانه مدرسه ما دارند، این در حالی است که فرصت‌هایی زیادی برای تمام دانش‌آموزان به منظور مشارکت در برنامه‌های متنوع مدرسه بر طبق تقویم فعالیت‌های خیرخواهانه، وجود دارد.

مدارس سوئیس

در هر سال سفرهایی با اهداف انشان دوستانه به کشورهای آفریقایی (یکی از کشورهای تانزانیا یا زامبیا) انجام می‌شود که در این سفرها دانش‌آموزان بطور مستقیم می‌بینند که پولی که توسط آنها جمع‌آوری شده است، چگونه تغییرات مثبت زیادی در زندگی کودکان فقیر ایجاد می‌کند.

مدارس سوئیس

کمیته امور خیرخواهانه مدرسه، بر اقدامات خیرخواهانه مدرسه نظارت دارند. این کار با هدف حسایداری مبالغ جمع آوری شده و حفظ و نگهداری مطمئن آنها انجام می‌شود. از طریق ارتباطاتی که با برخی از دانش‌آموزان و کارکنان وجود دارد، این مبالغ مستقیما به حساب خیریه‌های مستقل واریز می‌شود.

جزئیات اطلاعات پنج خیریه دائمی در لینک‌های ذیل ارائه شده است: