مقطع دبستان

برنامه و سیستم آموزشی مقطع دبستان ما آغازی است برای یادگرفتن و درک زبان‌هایی غیر از زبان مادری.

مدرسه سوئیس

آنها آغاز به یادگیری می‌نمایند و ما نیز محیط و فضای مدرسه را شاد و دوستانه را من خواهیم نمود تا آنها مشتاقانه به یادگیری و رشد ادامه دهند.

ما در مقطع دبستان از سیستم و نظام آموزشی بین المللی مقطع دبستان بهره گرفته ایم تا بتوانیم تعادلی بین تفریح و روش‌های نوآورانه در زمینه آموزش ایجاد کنیم تا دانش‌آموزان مان در آینده افرادی با اعتماد به نفس بالا باشند و همیشه اندیشه‌هایشان فرای مرزهای جغرافیایی و سیاسی باشد و روحیه ای پیشرفت طلب داشته باشند.

کلاس‌های ما به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا درک خود را نسبت به موضوع‌های مختلف و ارتباط آن با جهان کنونی افزایش دهند. فعالیت‌های متنوع درسی که در حین آموزش دروس مختلفی چون جغرافیا، تاریخی و علوم به نحوی ارائه می‌شود که موضوعات و عناوین وسیع تری را در درون خود جای دهد تا پایه ای قوی برای فهم و درک دانش‌آموزان ما برای درک مسائل پیچیده تر در آینده پدید آورد.

معلّمان متخصص و کارآزموده ما با روش‌های اصولی و حرفه ای خود دانش‌آموزان را به سوی دنیای موسیقی، ورزش و ریاضیات و غیره رهنمون می‌شوند. در این مقطع ما برنامه‌های آموزشی دوزبانه نیز ارائه می‌دهیم تا دانش‌آموزان شروعی صحیح در یادگیری زبان‌های دیگر نیز داشته باشند.

برای مدرسه لمان رشد شخصیت و هویت فردی فرزند شما همانقدر مهم است که رشد فرزند شما در مسائل آموزشی دانش‌آموزان مان رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند و ما آنها را حمایت و راهنمایی می‌کنیم تا بتوانند انتظارات شفافی از خود در قبال رفتارشان داشته باشند این امر کمک می‌کند تا آنها تبدیل به شهروندانی محترم در جامعه جهانی شوند.

مدرسه ی ما جامعه ای متنوع از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف است که شیوه‌های آموزشی ما همواره دانش‌آموزان را به احترام به همه فرهنگ‌ها تشویق می‌کند و به آنها می‌آموزند که جهان را مکانی زیبا و پر از فرصت‌های بی نظیر ببینند.